Adatkezelés

A Murányi Ildikó által üzemeltetett http://internetesjovedelem.kairosmoney.hu/ honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) történő regisztrációval, a különböző, kedvezmények igénybevételére történő regisztrációval, továbbá marketing értesítések és hírlevelek igénylésével Ön hozzájárul adatainak az alábbiak szerinti gyűjtéséhez, felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, megváltoztatásához, felhasználásához, lekérdezéséhez és továbbításához:
 
1. Kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Murányi Ildikó gyűjtse, felvegye, rögzítse, rendszerezze, tárolja, megváltoztassa, felhasználja, lekérdezze, továbbá továbbítsa adatait (ld. erről részletesen az alábbi pontokat is). Ez különösen vonatkozik személyes adataira, valamint azokra az adatokra, amelyeket a Honlapon vagy azon keresztül közöl. Személyes adatai közé tartozik az Ön személyével kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, Önre, mint érintettre vonatkozó következtetés, elsősorban keresztneve és vezetékneve, postai címe, e-mail címe, valamint telefonszáma.
 
2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az önkéntes hozzájárulás. A hozzájárulást Ön az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 
3. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától annak törléséig tart.
 
4. Murányi Ildikó az Ön adatait elsősorban a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében jogosult felhasználni. Murányi Ildikó az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelt szolgáltatás teljesítése, az Ön tájékoztatása, ha Ön feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél (reklámanyag) küldése érdekében tárolja. Ön az elektronikus reklámok fogadását adatainak begyűjtésekor megtagadhatja. A jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor vissza is vonhatja a hírlevelek alján található leiratkozás gombra kattintva, melynek segítségével az Ön adatai automatikusan törlődnek Murányi Ildikó adatbázisából. Közölt adatait reklám céljára harmadik feleknek nem adjuk tovább.
 
5. Murányi Ildikó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 
6. A Honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ön számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan tárolja, ám ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
 
7.   A honlapon tett látogatások során egy vagy több sütit – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk az Ön számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el az Ön számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
 
8. Murányi Ildikó jogosult adatait harmadik félnek továbbadni, ha azt törvény – különösen az Infotv.– megengedi, és/vagy azt bűncselekmények elhárítása és/vagy bűnüldözés céljából kérik.
 
9. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére Murányi Ildikó tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Murányi Ildikó köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A következő elérhetőségeken veheti fel az üzemeltetővel a kapcsolatot: internetesjovedelem@kairosmoney.hu.
 
10. Murányi Ildikó az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Murányi Ildikó az adatkezelés során gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Murányi Ildikó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 
11. Mindent megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon található valamennyi információt megbízható forrásból szerezze be a Murányi Ildikó, ennek ellenére nem felel azok hibáiért és hiányosságaiért.
 
12. A szerzői jogról és az egyéb szellemi tulajdonról szóló rendelkezéseket valamennyi látogató automatikusan magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
13. Jelen honlapra feltett információk és a kapcsolódó képek a
 
Kairos Technologies Limited
3 Gower Street, 
földszint, 
LONDON WC1E 6HA, 
Egyesült Királyság
 
Amerikai képviselet
KAIROSPLANET, INC 
119 Washington Avenue, 
Suite 101 Albany, NY 12210
 
Támogatás
support@kairosplanet.net
(hétfő-péntek, 7:00-16:00 UTC)
 
tulajdonában vannak és maradnak, és azokat a szerzői jogokra, a védjegyekre és az egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények védik.
 
14. A honlap tartalmának szerzői joga a Kairos Technologies Limited-et illeti meg.
 
15. A honlapon szereplő védjegyek, logók és egyéb emblémák szintén jogi védelmet élveznek, azok bármilyen tartalmú és hatályú felhasználása – egyéb engedélyek nélkül – szigorúan tilos.
 
16. A Honlapon szereplő ajánlatok, koncepciók, ötletek, témák, kedvezmények másolása szigorúan tilos!
 
17. A szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések megsértése büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.